Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach

Stanisław Miga

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Bazarnik

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Krzysztof Grzesiak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Stanisława Cekiera

Członek Rady Nadzorczej

Jan Kurdziel

Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Matysik

Członek Rady Nadzorczej

Maria Ochmańska

Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach

Alicja Łoś

Prezes Zarządu

Łukasz Koryczan

Wiceprezes Zarządu

Magdalena Kleczkiewicz

Członek Zarządu

Misją Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach jest bezpieczne i profesjonalne świadczenie usług finansowych na rynku lokalnym.

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach świadczy usługi klientom indywidualnym, instytucjonalnym i rolnikom.

Znajomość Klienta oraz trafność usług to nasze najważniejsze atuty. Oferta banku jest systematycznie unowocześniana i dostosowywana do potrzeb społeczności lokalnej.

Bank oferuje szeroką gamę produktów

  • kredytowych,
  • depozytowych,
  • dewizowych,
  • ubezpieczeniowych,
  • rozliczeniowych

a także rozwija nowoczesne kanały bankowości elektronicznej umożliwiające dostęp do rachunków bankowych.

Kredyty

Od 1876 - 1938

Z inicjatywy Artura hr. Potockiego, właściciela rozległych dóbr dominium krzeszowickiego, obejmującego wschodnią część powiatu chrzanowskiego, utworzono pierwsze Towarzystwo Zaliczkowe w Krzeszowicach w 1876 r. W dniu 6 sierpnia 1876 r. pierwsza Rada Nadzorcza ukonstytuowała się pod przewodnictwem hr. Artura Potockiego. Sąd Krajowy w Krakowie zatwierdził statut Towarzystwa w dniu 30 czerwca 1877 r. Kiedy ugruntowało się już zaufanie społeczeństwa do Towarzystwa w Krzeszowicach, rosły wkłady oszczędnościowe, zwiększały się fundusze rezerwowy i udziałowy, przybywało członków-spółdzielców.

Okres Wojen Światowych

I jak i II wojna światowa zniszczyły niemal cały wspaniały dorobek Towarzystwa ale nie przerwały jego działalności. Po II wojnie światowej polityka państwa wobec spółdzielni zawiodła niestety oczekiwania wielu przedwojennych członków Towarzystwa. Zostało ono przemianowane na Gminną Kasę Spółdzielczą, pozbawioną w 1952 r. prawa przyjmowania wkładów oszczędnościowych na własny rachunek, które musiały być przekazane do PKO. Uzależniano też udzielanie pożyczek od pozytywnej opinii Związku Samopomocy Chłopskiej. Na szczęście w 1956 r. sformułowana została nowa polityka wobec rolnictwa. Wzrosło znaczenie spółdzielczości bankowej. Kasom Spółdzielczym nadany został nowy statut, przywracający im spółdzielczy i samorządowy charakter. Spowodowało to ożywienie działalności organów samorządowych oraz dynamiczny rozwój operacji bankowych.

Koniec XX wieku

Od 1960 roku zgodnie z ustawą o prawie bankowym, spółdzielnie mogły używać słowa „bank” z przymiotnikiem „spółdzielczy”. Lata 1972-1975 charakteryzowała wzmożona działalność w celu poszerzenia struktur Banku, zorganizowano oddziały w Rudawie, Nowej Górze i Tenczynku. Nie na długo, w wyniku reformy administracyjnej i bankowości (powołanie BGŻ) zmniejszył się teren działania Banku, objął on miasto i gminę Krzeszowice, likwidacji uległy oddziały. Na mocy ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielni z 20 stycznia 1990 r. współdziałanie Banku Spółdzielczego z BGŻ zostało oparte na postanowieniach ustawy Prawo Bankowe, tj. na podstawie dobrowolności umowy cywilno-prawnej. W 1991 r. część banków spółdzielczych podjęła działania na rzecz zorganizowania banków regionalnych poza BGŻ. W wyniku tych działań powstał między innymi Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. we Wrocławiu, który nie włączył się w strukturę BGŻ.

I tak po dzisiejszy dzień

Od 1994 r. Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach zrzeszony był z Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. we Wrocławiu, a od 2002 r. zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach działa na terenie województwa małopolskiego. Na wyniki Banku wpływają doświadczenie, szybkość i elastyczność działania, a także znajomość klientów. Jest to nagroda za solidną pracę i wysiłek włożony przez kilka pokoleń pracowników oraz działaczy w stworzeniu banku bezpiecznego i przyjaznego klientom.