ZMIANA REGULAMINU


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2021r. Bank Spółdzielczy w
Krzeszowicach wprowadza zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla
osób fizycznych” oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów
instytucjonalnych.


Najważniejsze zmiany dotyczą:


1) Wdrożenia funkcjonalności informowania Klientów o marży, jaką Bank pobiera za transakcje
dokonywane na terenie Unii w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego co wynika
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności
transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.
Rozwiązanie to będzie polegało na tym, że w przypadku dokonywania wypłaty gotówki lub
płatności w punktach sprzedaży dokonanej na terenie Unii Europejskiej, w dowolnej walucie
unijnej innej niż waluta rachunku Klienta, Bank przesyła Klientowi wiadomość SMS na numer
telefonu wskazany przez Klienta w Banku, informującą o łącznych opłatach za przeliczenie
waluty wyrażoną jako wartość procentową marży w stosunku do najbardziej aktualnego
referencyjnego kursu wymiany euro ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny. Powyższa
wiadomość będzie wysyłana dla każdej waluty unijnej raz w miesiącu, po dokonaniu pierwszej
transakcji w danej walucie. Informacja ta wysyłana jest w odniesieniu do każdej Karty wydanej
do rachunku.


2) Wprowadzenie programu Bezcenne Chwile dla kart debetowych Mastercard. Każdy Klient,
który zawnioskuje o kartę debetową Mastercard będzie zobligowany do wypełnienia
formularza przystąpienia do Programu Bezcenne Chwile i tym samym będzie nim objęty. Jeżeli
Klient nie będzie chciał wziąć udziału w programie – będzie mógł skorzystać z karty płatniczej
Visa lub też w dowolnym momencie zrezygnować z Programu na stronie internetowej
dedykowanej dla „Bezcennych Chwil”.


3) Rozróżnienie reklamacji i zgłoszeń dotyczących nieautoryzowanych transakcji płatniczych –
określenie trybu i terminów rozpatrywania dla obu przypadków.

 


Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach