Skip to main content
 • Historia banku

  Historia banku

  Jesteśmy już od 1876 roku

  Z inicjatywy Artura hr. Potockiego, właściciela rozległych dóbr dominium krzeszowickiego, obejmującego wschodnią część powiatu chrzanowskiego, utworzono pierwsze Towarzystwo Zaliczkowe w Krzeszowicach w 1876 r. W dniu 6 sierpnia 1876 r. pierwsza Rada Nadzorcza ukonstytuowała się pod przewodnictwem hr. Artura Potockiego. Sąd Krajowy w Krakowie zatwierdził statut Towarzystwa w dniu 30 czerwca 1877 r. Kiedy ugruntowało się już zaufanie społeczeństwa do Towarzystwa w Krzeszowicach, rosły wkłady oszczędnościowe, zwiększały się fundusze rezerwowy i udziałowy, przybywało członków-spółdzielców.

  OKRES WOJEN ŚWIATOWYCH

  I jak i II wojna światowa zniszczyły niemal cały wspaniały dorobek Towarzystwa ale nie przerwały jego działalności. Po II wojnie światowej polityka państwa wobec spółdzielni zawiodła niestety oczekiwania wielu przedwojennych członków Towarzystwa. Zostało ono przemianowane na Gminną Kasę Spółdzielczą, pozbawioną w 1952 r. prawa przyjmowania wkładów oszczędnościowych na własny rachunek, które musiały być przekazane do PKO. Uzależniano też udzielanie pożyczek od pozytywnej opinii Związku Samopomocy Chłopskiej. Na szczęście w 1956 r. sformułowana została nowa polityka wobec rolnictwa. Wzrosło znaczenie spółdzielczości bankowej. Kasom Spółdzielczym nadany został nowy statut, przywracający im spółdzielczy i samorządowy charakter. Spowodowało to ożywienie działalności organów samorządowych oraz dynamiczny rozwój operacji bankowych.

  KONIEC XX WIEKU

  Od 1960 roku zgodnie z ustawą o prawie bankowym, spółdzielnie mogły używać słowa „bank” z przymiotnikiem „spółdzielczy”. Lata 1972-1975 charakteryzowała wzmożona działalność w celu poszerzenia struktur Banku, zorganizowano oddziały w Rudawie, Nowej Górze i Tenczynku. Nie na długo, w wyniku reformy administracyjnej i bankowości (powołanie BGŻ) zmniejszył się teren działania Banku, objął on miasto i gminę Krzeszowice, likwidacji uległy oddziały. Na mocy ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielni z 20 stycznia 1990 r. współdziałanie Banku Spółdzielczego z BGŻ zostało oparte na postanowieniach ustawy Prawo Bankowe, tj. na podstawie dobrowolności umowy cywilno-prawnej. W 1991 r. część banków spółdzielczych podjęła działania na rzecz zorganizowania banków regionalnych poza BGŻ. W wyniku tych działań powstał między innymi Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. we Wrocławiu, który nie włączył się w strukturę BGŻ.

  I TAK PO DZISIEJSZY DZIEŃ

  Od 1994 r. Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach zrzeszony był z Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. we Wrocławiu, a od 2002 r. zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach działa na terenie województwa małopolskiego. Na wyniki Banku wpływają doświadczenie, szybkość i elastyczność działania, a także znajomość klientów. Jest to nagroda za solidną pracę i wysiłek włożony przez kilka pokoleń pracowników oraz działaczy w stworzeniu banku bezpiecznego i przyjaznego klientom.

  Znajdziesz nas też tutaj