Skip to main content
  • Rolnicy
  • Komunikaty
  • Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

29-03-2024

Informujemy, że od 1 czerwca 2024 roku zacznie obowiązywać nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” w Banku Spółdzielczym w Krzeszowicach. Zmiany w Regulaminie polegają w szczególności na:

  • wprowadzeniu do w/w Regulaminu zapisów wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości. W oparciu o treść ustawy Bank ma obowiązek dokonywać weryfikacji w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, czy numer PESEL Posiadacza rachunku bankowego jest zastrzeżony między innymi przed dokonaniem wypłaty gotówkowej z rachunku, która jako pojedyncza, albo jako kolejna w danym dniu i we wszystkich placówkach Banku przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W sytuacji zastrzeżenia numeru PESEL Bank wstrzymuje wypłatę na 12 godzin od momentu złożenia przez posiadacza rachunku dyspozycji wypłaty gotówkowej, nawet pomimo cofnięcia w tym czasie zastrzeżenia w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL (§40 ust.4 Regulaminu);
  • wprowadzeniu w Regulaminie dodatkowej przesłanki wypowiedzenia przez Bank umowy rachunku, tj.: wpisania Posiadacza rachunku na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego (§102 Regulaminu);
  • wprowadzeniu zmian porządkowych wynikających z ujednolicenia stosowanej terminologii i procesów (zmiana zapisów dot. limitu jednorazowej wypłaty gotówki w ramach usługi cash back, aktualizacji definicji usługi bankowości elektronicznej, systemu bankowości internetowej i mobilnej oraz zapisów o wykazie usług dostępnych w bankowości elektronicznej),
  • wprowadzeniu innych zmian porządkowych.

Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie nowego Regulaminu, tj. do dnia 31 maja włącznie :

  • wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub
  • zgłosić sprzeciw wobec wprowadzanych zmian nie wypowiadając Umowy.

W takim przypadku Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

Pełna treść nowego Regulaminu dostępna jest w Banku Spółdzielczym w Krzeszowicach oraz na stronie internetowej Banku: Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach

 

Znajdziesz nas też tutaj